Правила и УсловияeMAG е търговското наименование на фирма „DANTE INTERNATIONAL S.A.“ - Румънско юридическо лице със седалище на управление в Румъния, гр. Букурещ , ул. Soseaua Virtutii №148, Област №6, с регистрационен номер в Търговския Регистър J40/372/23.01.2002 и данъчен номер RO14399840.


Сайт домейн www.careers.emag.bg и всички негови поддомейни.


Кандидат Физическо лице, качило своя автобиография на Сайта.


Акаунт Секция в Сайта, съдържаща имейл адрес и парола на Кандидата, позволяващи му да кандидатства за вакантна позиция, публикувана от компания eMAG на Сайта или директно като качи своя автобиография на Сайта.1. 1. Политика на Подбор


1.1. Достъпът на всяко физическо лице до Сайта, във връзка с желанието му да кандидатства за свободна работна позиция, става само след предварително създаване на Акаунт.


1.2. Комуникацията с кандидата може да стане след директна връзка с него / чрез предоставен телефонен номер или чрез писмена кореспонденция на база предоставения от кандидата адрес.


1.3. eMAG ще прегледа и анализира качените автобиографии на Сайта и ще се свърже само с тези кандидати, които отговарят на изискванията за работа. Такова оценяване и анализиране се извършва едностранно от страна на eMAG и не е обект на възражения или оспорване от който и да било кандидат.2. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ОТНОСНО ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ


Осигуряване на законовото право на защита на личните данни е основен ангажимент на компанията eMAG и, следователно, ние посвещаваме всичките си ресурси и полагаме всички необходими усилия, за да обработваме твоите данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 ("Общ регламент за защита на данни" или "GDPR"), както и и всяко друго приложимо законодателство. Един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачност и ние искаме да бъдеш напълно информиран. Затова сме подготвили този документ, който да представи какви са начините, по който ние събираме, използване, прехвърляне и защитаваме твоите лични данни, когато си взаимодействаш с нас, било то чрез нашия уеб сайт или чрез приложенията, достъпни на твоя мобилен телефон.

Ние си запазваме правото да актуализираме и променяме настоящата Политика за поверителност, така че винаги да имаш достъп и да научаващ за всякакви промени относно начина, по който обработваме твоите лични данни, както и всякакви други промени на законовите изисквания. В случай на някаква промяна, ще качим на нашия уебсайт актуализираната версия на нашата Политика за поверителност и, поради тази причини, е посочено периодично да проверяваш съдържанието на настоящата Политика по поверителност.

Кои сме ние и как можеш да се свържеш с нас?

eMAG е търговското наименование на ДАНТЕ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ AД, което е румънско юридическо лице, с адрес на управление и седалище в гр. Букурещ, ул. „Шосе Виртуций“ №148, сектор 6, с пореден номер в Търговския регистър J40/372/23.01.2002, уникален данъчен номер RO14399840 (наричан по-долу "eMAG" или "ние"). За целите на законодателството относно защитата на данни, ние сме администратор тогава, когато обработваме личните ти данни.

Можеш да ни споделиш твоето мнения, а ние сме готови да предоставим всякаква допълнителна информация, от която имаш нужда и която е свързана с обработката на твоите лични данни. Ако се намериш в тази ситуация, можеш да се свържеш с Отговорника на eMAG за защитата на личните данни на имейл адрес: data.protection@emag.ro или по пощата или куриер на адреса ул. Шосе Букурещ-Норд №15-23 Swan Office Park, Windsor Building, ет. 5, с. Волунтари, Окръг Илфов – с пояснение: до Отговорник eMAG за защита на данните (în atenția Responsabilului eMAG cu protecția datelor).

Кои категории лични данни обработваме?

 • По принцип, ние събираме лични данни, произтичащи директно от теб и, по този начин, ти сам можеш да контролираш и да решиш каква информация си готов да ни дадеш. Например, когато кандидатстваш за работа в eMAG, ни изпращаш твоя имейл адрес, име и фамилия, телефонния номер и града, в който живееш, както и друга информация, специфична за този контекст, което включващ в своята автобиография.

 • Съгласно Политиката за бисквиткина нашия уеб сайт могат да бъдат събирани и съхранявани бисквитки или други подобни технологии.

Обръщаме внимание, че ние не искаме да събираме или да обработваме данни на непълнолетни лица, които не са навършили 16-годишна възраст.

Защо събираме и обработваме твоите данни?

Ние използваме твоите лични данни с цел набиране на персонал за eMAG.

Колко дълго съхраняваме твоите лични данни?

Като общо правило, ние ще съхраняваме личните ти данни за период от 3 години след тяхното предаване.

На кого изпращаме твоите лични данни?

В зависимост от случая, ние можем да изпратим или можем да предоставим достъп до лични данни от следните категории получатели:

 • на компаниите от същата група от дружества около eMAG;

 • доставчиците на ІТ услуги;

Когато получим задължението или ако стане необходимо да защитаваме своя правен интерес, също така, можем да разкриваме определена лична информация на някои държавни институции.

Разбира се, ние се уверете, че достъпът до твоите данни от трети юридически лица, уредени от частното право, са в съответствие със законовите разпоредби, касаещи защитата на данните данни и поверителността на информацията, въз основа на сключени с тях договори.

В кои държави изпращаме твоите лични данни?

Към момента, съхраняваме и обработваме лични данни на територията на Румъния и Англия.

В този смисъл, ние винаги ще предприемаме необходимите мерки, за да гарантираме, че всяко международно прехвърляне на лични данни ще бъде управлявано внимателно, така че твоите права и интереси винаги да бъдат защитени. Прехвърлянията към доставчици на услуги и други трети страни винаги ще бъдат защитени с договорни ангажименти и, при необходимост, от други гаранции, като стандартни договорни клаузи, издадени от Европейската комисия или схемите за сертифициране, както и Щита за защитата на личните данни, предавани от вътрешността на Европейския съюз към Съединените американски щати.

Можеш да се свържеш с нас по всяко време, като използваш информацията за контакт от по-горе, за да научите повече за страните, в които прехвърляме данни, както и гаранциите, които сме внедрили по отношение на такива трансфери.

Как защитаваме сигурността на твоите лични данни?

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните ти данни чрез прилагане на подходящи технически и организационни мерки в съответствие със стандартите в индустрията.

Съхраняваме твоите лични данни на защитени сървъри, използвайки алгоритми за криптиране от последно поколение и осигурявайки редундантност на съхранението.

Въпреки мерките, взети за защита на личните ти данни, искаме да отбележим, че предаването на информация по интернет, като цяло, както и чрез други публични мрежи, не е напълно безопасен, и съществува риск данните да бъдат видени и използвани от неупълномощени трети страни. Ние не сме отговорни за тези уязвимости на системите, които не се намират под нашия контрол.

Какви са твоите права?

Общият Регламент относно защитата на личните данни посочва редица права по отношение на твоите лични данни. Кои са тези права? Можеш да поискаш да имаш достъп до твоите данни. Може да поискаш поправката на всякакви допуснати грешки в нашите файлове и/или може да се противопоставиш на обработката на личните ти данни. Можеш, също така, да упражниш правото си и да подадеш жалба до компетентните надзорни органи или да се обърнеш към съда. При необходимост, се възползваш и от правото да поискаш заличаване на личните си данни, правото на ограничаване обработката на данните те и правото на преносимост на данните.

Можеш да получиш повече информация за тези права като разгледаш таблицата по-долу.

За да можеш да упражниш правата си, можеш да се свържеш с нас, като използваш информацията за контакт дадена по-горе. В случай, че искаш да упражниш правата си, е важно да знаеш следните аспекти:

Идентичност. Ние приемаме сериозно поверителността на всички записи, които съдържат лични данни. Запазваме си правото да удостоверим самоличността ти, като поискаме допълнителна информация, насочени към потвърждаване твоята идентичност.

Хонорари. Няма да искаме да заплащаш такса, за да упражниш някое от своите права, отнасящи се до личните ти данни, освен в случаите, когато заявката ти за достъп до информация е неоснователна, т.е. повтаряща се или прекомерна, в който случай ние ще начислим сума за такива обстоятелства. Разбира се, ще бъдеш информиран предварително за всякакъв вид прилагани такси, преди да разрешим искането ти.

Време за отговор. Ние се стремим да отговаряме на всички валидни искания в рамките на един месец, освен когато това е особено сложно или в случай, че си направил няколко искания, при който случай следва да ти отговорим в рамките на максимум два месеца. Ние ще те уведомим, ако имаме нужда от повече от един месец. Възможно е да те попитаме дали можеш да ни изпратиш повече детайли относно твоето искане. Това ще ни помогне да действаме по-бързо и ще съкратим времето за отговор на твоята заявка.

Правата на трети лица. Не трябва да спазваме искане, ако то би имало неблагоприятен ефект върху правата и свободите на други лица.

Визирани права Описание
Достъп Можеш да поискаш от нас:
 • да потвърдим дали обработваме твои лични данни;

 • да ти предоставим копие от тези данни;

 • да ти предоставим други информации относно твоите лични данни като например: данните, с които разполагаме, с каква цел ги използваме, пред кого ги разкриваме, дали ги изпращаме в чужбина и как ги защитаваме, колко време ги съхраняваме, какви права имаш, как можеш да подадеш молба, от къде сме получили твоите лични данни, в случай, че информацията не ти е била вече предоставена.

Поправка

Можеш да ни поискаш да поправим или да допълним твоите лични данни, ако те са неточни или непълни.

Възможно е да опитаме да проверим верността на данните, преди да извършим поправка на тях.

Изтриване на данните

Можеш да поискаш да премахнем личните ти данни, само в случаите, в които:

 • те вече не са необходими за целите, за които са били събрани преди това; или

 • си оттеглил съгласието си (когато обработката на данни се основава на информирано съгласие); или

 • си дал ход на защита на правото си да се възпротивиш; или

 • те са били обработени по незаконен начин; или

 • няма правно основание в това отношение.

Ние не сме длъжни да се съобразим с искането ти за заличаване на личните ти данни, в случай че обработката на такива данни е необходима:

 • за спазването на правно задължение; или

 • за установяването, упражняването или защитата на някое право пред съда;

 • Съществуват и други обстоятелства, в които не сме задължени да спазваме твоето искане за заличаване на личните ти данни, но двете положения, споменати по-горе, представляват най-вероятните обстоятелства, поради които можем да откажем такова искане.


Ограничение на обработката на данни.

Можеш да поискаш от нас да ограничим обработването на твоите лични данни, но само в случай, че:

 • тяхната акуратност се оспорва (вижте раздела за поправка), за да ни позволиш да проверим тяхната точност; или

 • обработката им е незаконна, но не искаш данните да бъдат изтрити; или

 • те вече не са необходими за целите, за които са били събрана, но ти имаш нужда от тях, за да констатираш, упражниш или защитиш твое право в съда; или

 • си упражнил правото си да се възпротивиш, а проверката дали нашите правата са с предимство е в ход.

Можем да продължим да използваме личните ти данни вследствие на някое искане за ограничение, в случай че:

 • имаме твоето съгласие; или

 • за да констатираш, упражниш или защитиш твое право в съда; или

 • за защита на правата на други физически или юридически лица.

Преносимостта на данните

Можеш да поискаш от нас да ти предоставим личните данни в структуриран формат, който се използва понастоящем и който може да се прочете автоматично или можеш да поискаш те да бъдат "прехвърлени" директно към друг администратор на лични данни, но във всеки случай само ако:

 • обработката се основава на твоето съгласие или за сключването или изпълнението на договор от твоя страна; и

 • обработката се извършва чрез автоматизирани средства.

Възражение

Можеш да се противопоставиш по всяко време, по причини, свързани с конкретна ситуация, в която се намираш, на обработката на твоите лични данни съгласно нашия законен интерес, в случай че сметнеш, че твоите основни права и свободи има преимуществена стойност по отношение на този интерес.

Също така, може да се възпротивиш по всяко време на обработката на твоите данни с цел директен маркетинг (включително създаването на профили), без да се основаваш на конкретна причина, в случай в който ще прекъснем в най-кратки срокове тази обработка.

Автоматизирано вземане на решения

Можеш да поискаш да не ставаш обект на решения, основани единствено на автоматизирана обработка, но само когато това решение:

 • произвежда правни последици по отношение на теб; или

 • те засяга по друг подобен начин и то в значителна степен.

Това право не се прилага тогава, когато решението, до което е било стигнато, е резултат от автоматично вземане на решения:

 • не е необходимо да се сключва договор или преработването на договор, който вече имаме с теб;

 • е разрешено от закон и има достатъчни гаранции за спазването на твоите права и свободи; или

 • се основава на твоето изрично съгласие.

Жалби

Имаш правото да подадеш жалба пред наблюдаващия орган, отговорен за обработката на личните данни В Румъния, данните за контакт с надзорния орган за защита на личните данни са следните:

Националната агенция за наблюдение на личните данни (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal)

бул. „Генерал Георге Магеру №28-30, сектор 1, гр. Букурещ, Румъния, пощенски код 010336

Телефон: +40.318.059.211 или +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Без да засягаме правото ти да се обърнеш по всяко време към надзорния орган, имаме молба, ако възниква такава ситуация, да се свържете и с нас предварително, а ние обещаваме, че ще положим всичките си усилия, необходими за решаване на всеки проблем като между приятели.


Припомняме ти, че можеш да се свържеш по всяко време с Отговорника по защита на личните данни към eMAG чрез подаване на искане, използвайки някой от следните канали за комуникация:

 • по електронна поща: data.protection@emag.ro или
 • чрез поща или куриер на адрес: ул. Шосе Букурещ - Норд №15-23, Swan Office Park, Windsor Building, ет. 5, с. Волунтари, Окръг Илфов – с пояснение: до Отговорник eMAG за защита на данните.